PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat.

Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

•door zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke en medische gegevens

•en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Ik heb maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren o.a. door beveiligde toegang.

Privacybeleid

Hier vind je precies welke gegevens wij noteren en waarvoor ik uw gegevens gebruiken.

Doel gegevensvastlegging:
• (para-)medische behandeling
• verwijzing
• administratie, maken van afspraken
• innen van consultkosten, facturering t.b.v. cliënt
• voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)
Wij noteren in je dossier:
• naam, adres, woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
Bijzondere persoonsgegevens
• medische gegevens
• relevante zaken m.b.t. seksualiteit (in overleg)
• relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
• contactgegevens van de huisarts
Bij minderjarigen < 16 jaar
• naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
• schriftelijke toestemming van beide ouders
Bewaartermijn dossier:
• 20 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)
Uw rechten:
• bij het eerste gesprek vraag ik u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
• ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
• U hebt het recht op intrekking van verleende toestemming;
• U hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit);
• U hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met je persoons-gegevens omgaan bij je therapeut en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl;

Minimum 4 characters