ALGEMENE VOORWAARDEN C.M.D.C.

ALGEMENE VOORWAARDEN C.M.D.C. Naturaltaste.nl

1. Definities

a. Chinese Medical Dev. Centerzoetermeer:de webwinkel waar klanten hun kruiden producten online kunnen bestellen.

b. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Natural taste een overeenkomst heeft gesloten.

c. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Natural taste aan de klant.

d. Schriftelijk: op schrift of per e-mail.

e. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

f. Internetsite: www.cmdc.nl

 

2. Toepasselijkheid 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van CMDC online shop (naturaltaste.nl).

b. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van CMDC online shop (naturaltaste.nl) betekent dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aanvaard.

c. Afwijkende voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door CMDC online shop (naturaltaste.nl) is aanvaard.

d. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

3. Totstandkoming

a. Alle aanbiedingen van Natural taste zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

b. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van de klant door CMDC online shop (naturaltaste.nl) schriftelijk is bevestigd. De administratieve gegevens van CMDC online shop (naturaltaste.nl) zijn beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen als bewijs van de overeenkomst.

c. CMDC online shop (naturaltaste.nl) heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Natural taste zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

d. De klant garandeert dat de door haar in de aanvraag of bestelling aan CMDC online shop (naturaltaste.nl) opgegeven informatie juist en volledig is.

e. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigingsmail binden CMDC online shop (naturaltaste.nl) niet.

 

4. Prijzen 

a. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Natural taste  zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

 

5. Betaling

a. De klant is verplicht om een vooruitbetaling te doen.

b. Betalingen kunnen worden uitgevoerd door iDeal, …Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald.   Bij iDeal  betalen de volledige aankoopprijs door de klant vooruit.

 

6. Levering

a. Alle door CMDC online shop (naturaltaste.nl) genoemde leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Natural taste bekend waren.  Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

b. Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Natural taste schriftelijk te berichten. Betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

 

7. Herroepingsrecht

a. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.

b.  Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de het vorige lid bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan CMDC online shop (naturaltaste.nl).

c. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door CMDC online shop (naturaltaste.nl) verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

d. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

e. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

f. Als CMDC online shop (naturaltaste.nl) de melding door de klant heeft ontvangen, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

g.CMDC online shop (naturaltaste.nl) vergoedt alle betalingen van klant. Behave terugzenden.

h.CMDC online shop (naturaltaste.nl) gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

 

8. Klachten en Garanties

a. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant CMDC online shop (naturaltaste.nl) daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

b. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.

c. Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:

– de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van CMDC online shop (naturaltaste.nl);

– de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;

– CMDC online shop (naturaltaste.nl) niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de klachten te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;

 

9. Aansprakelijkheid

a. Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

b.  CMDC online shop (naturaltaste.nl) is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant.

c.  CMDC online shop (naturaltaste.nl) is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

d.  Schade, als bedoeld dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Natural taste, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan CMDC online shop (naturaltaste.nl) te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Natural taste , komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat zij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

10. Overmacht

a. CMDC online shop (naturaltaste.nl) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

b. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan CMDC online shop (naturaltaste.nl) zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, meden zijn begrepen: Stakingen bij toeleveranciers van CMDC online shop (naturaltaste.nl), algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

c. Voor zoveel CMDC online shop (naturaltaste.nl) ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Make Up Shop gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

d. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Naturaltaste.nl is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

b. Elk geschil welke tussen CMDC online shop (naturaltaste.nl) enerzijds en de klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, zal worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

c. Partijen zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Minimum 4 characters